SIXTH PANEL from the "Second International Conference on Industrial Properties", Sofia 2019

BGSCLAD brings to your attention a video of the SIXTH PANEL from the Second International Conference on Industrial Properties, Sofia 2019:
„The industrial property market in neighboring countries“ / ENGLISH /

lecturers:
- Marian Orsou - Romania
- Hakan Ismet - Turkey;
- Nikos Monomenidis - Greece
- Zoran Petrovic - Serbia
- Evgeny Numerov, Director of Sklad Man - Russia
Moderator: Ivan Velkov - Chairman of Bulgarian Facility Management Association (BGFMA)

The latest international panel received an extremely interesting discussion with international panelists from Romania, Serbia, Greece, Turkey, Macedonia and Russia. Among the panelists were - Marian Orzu - Managing Partner of Dunwell Industrial Brokerage of Romania, Nikos Monomenidis - Pointers Property Services S.A of Greece, Zoran Petrovic of Serbia, Evgeny Numerov, Director of Sklad Man - Russia. All of them presented interesting facts about the international market, highlights and trends.

 

БГСКЛАД представя на вашето внимание видео на ШЕСТИ ПАНЕЛ от „Втора международна конференция за индустриални имоти“, София 2019:
„Пазарът на индустриалните имоти в съседните държави“ /НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

лектори:
- Мариян Орсу – Румъния
- Хакан Исмет – Турция; - Никос Маноменидис – Гърция
- Зоран Петрович – Сърбия
- Евгений Нумеров, Директор Sklad Man -– Русия
Модератор: Иван Велков – председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

В последния международен панел се получи изключително интересна дискусия с международните панелисти от Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Македония и Русия. Сред панелистите бяха – Marian Orzu – управляващ партньор на Dunwell Industrial Brokerage от Румъния, Никос Маноменидис - Pointers Property Services S.A от Гърция, Зоран Петрович от Сърбия, Евгений Нумеров, Директор Sklad Man – Русия. Всички те презентираха интересни факти за международния пазар, акценти и тенденции.

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД